Musiqa nazariyasi kafedrasi

AZIMOVA ARZU NISHANOVNA

  Ilmiy darajasi va unvoni: San`atshunoslik fanlari doktori,

professor

Lavozimi: Kafedra mudiri
Qabul vaqtlari: Seshanba, chorshanba, shanba (09:00-17:00)
Tel.: +99893 385 50 85
E-mail: orzu_azimova@mail.ru

 

 

Kafedra tarixi

“Musiqa nazariyasi” kafedrasi 1946-yilda tashkil etilgan. Ko`p yillar mobaynida ushbu kafedrada bir qator nazariyotchilar faoliyat ko`rsatishgan. Bular: Yu.Tyulin, Yu. Kon, I. Korelova, O. Polikarpova, A. Kotlyarevskiy, N. Yudenich. Keyinroq, ya`ni 50 – yillarning oxirarida N. Isaxanova, M. Kovbas, D. Shtern, V. Zudov kabi bir qator mutaxasislar kelib qo`shilishgan. 1960 – 2000 yillar kafedra hayotida eng muhim bosqich bo`ldi. S.A. Zakrjevskaya, S.P.Galitskaya, Yu.N.Plaxov, L.G. Koval, E.I.Matsiokina, A.Ya. Koralskiy, L.I.Krasutskaya, V.I. Shapkunova, I.N. Sotkina, I.S. Malmberg, I.N. Fedorenko kabi  malakali, yetuk mutaxasislar kafedra tarkibiga kelganligi bilan ushbu davr ahamiyatli bo`lib, shuningdek, yosh, iqtidorli kadrlar qatoriga N.P. Kokulyanskaya, Z.G. Karimova, M.A. Rozenberg, N.M. Axmedxo`jaeva, F.Sh. Muxtarova, A.N. Azimova, N.A. Axunjanova, S.R. Xisamova, S.X. Mirxodjaeva, V.B. Glinskiy, S.K. Matyakubova, L.V. Bikovalarni qo`shish mumkin.

Aynan shu davrda I.A. Akbarov rahbarligi ostida kafedra o`qituvchilari musiqa ilmining ma`lum nazariy muammolari bilan shug`ullandilar. Shu yillarda, kafedrada,  5 ta doktorlik, 27 ta san`atshunoslik fanlari nomzodlari o`z ishlarini himoya qilishdi. Yirik monografiyalar, darsliklar,  ilmiy-metodik maqolalar nashr qilingan. Xuddi shu davrda monodik musiqa va kompozitorlik ijodi  bilan bog`liq bo`lgan  nazariy tadqiqotlar, keyingi ilmiy izlanishlar uchun yetarlicha zamin yaratib berdi.

Hozirgi kunga kelib kafedra tarkibida 2 ta professor, 2 ta dotsent, 5 ta katta o`qituvchi va 4 ta o`qituvchilar faoliyat ko`rsatmoqda.

Kafedra ilmiy salohiyatini 11 monografiya, 5 ta darsliklar, 20 dan ortiq o`quv, o`quv-metodik qo`llanmalar, ko`plab turli nashrlardagi ilmiy va ilmiy-metodik maqolalar belgilab beradi.

2016 – 2017 yillarda BMS maktablarining 1–5 sinflari  uchun “Solfedjio” darsliklari hamda magistratura bosqichi uchun “Zamonaviy garmoniya”, masalalariga oid 5 ta o`quv qo`llanma  nashr etildi. 2018 – yilda esa 6 – 7 sinflar uchun  “Solfedjio” darsliklari nashr etilishi rejalashtirilgan.

Kafedra bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi

 • 5150201 – San`atshunoslik: musiqashunoslik

Kafedra magistratura mutaxassiligi

 • 5А150202 – musiqa san`ati

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavr yo‘nalishi uchun

 1. Solfedjio
 2. Polifoniya
 3. Garmoniya
 4. Mutahassislik
 5. Musiqiy asarlar tahlili
 6. Monodiyani nazariy asoslari
 7. Musiqiy akustika

Magistratura mutaxassisligi uchun

 1. Mutahassislik
 2. Musiqa uslublari tarixi
 3. Murakkab solfedjio
 4. Maqom solfedjiosi
 5. Zamonaviy garmoniya
 6. Nazariy-musiqiy tizimlar
 7. Polifoniya va musiqa shakli

 

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 1. Azimova Arzu Nishanovna – s.f.d.,professor;
 2. Muxtarova Flora Shoaxmedovna – s.f.n.,professor;
 3. Matyakubova Svetlana Kaxxarovna– s.f.n., dotsent;
 4. Melkumova Ella Ivanovna– p.f.n., dotsent;
 5. Axundjanova  Nataliya Adilovna– katta o’qituvchi;
 6. Davidova Tatyana Yuryevna– s.f.n., katta o’qituvchi;
 7. Maxmudova Sayyora Miraliyevna – katta o’qituvchi;
 8. Ibragimova Shirin Erkinovna – katta o’qituvchi;
 9. Radjabova Mashxura Anvarovna – katta o’qituvchi;
 10. Abzalova Dilorom Abdumuslimovna – o’qituvchi;
 11. Lutfullayeva Shoxistaxon Ilyasovna – o’qituvchi;
 12. Radman Rimma Faruk – o’qituvchi;
 13. Yusupova Madina Zoir qizi – o’qituvchi;

Kafedraning sobiq professor-o‘qituvchilari

 1. Tyulin
 2. Kon
 3. Korelova
 4. Polikarpova
 5. Kotlyarevskiy
 6. Yudenich
 7. Isaxanova
 8. Kovbas
 9. Shtern
 10. Zudovlar
 11. A.Zakrjevskaya
 12. P.Galiskaya
 13. N.Plaxov
 14. D.Bordyuk
 15. G.Koval
 16. I.Masokina
 17. Ya.Koralskiy
 18. I.Krasutskaya
 19. I.Shapkunova
 20. N.Sotnikova
 21. S.Malmberg
 22. N.Fedorenko
 23. P.Kokulyanskaya
 24. G.Karimova
 25. A.Rozenberg
 26. M.Axmedxodjayeva
 27. R.Xisamova
 28. X.Mirxodjayeva
 29. B.Glinskiy
 30. V.Bikova

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 • O’z. DK qoshidagi akademik litseyi
 • O’z. DK qoshidagi Uspensky nomidagi akademik litseyi
 • O’z. DK qoshidagi Glier nomidagi akademik litseyi

Kafedra professor-o‘qituvchularining nashrlari

Ilmiy maqolalar ro‘yxati

2017

Азимова А.Н. “О ранних формах мелодического интонирования” //  “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” (Республика илмий-методик мақолалар тўплами), 6-қисм, Т., 2017.10-14 стр.

Мухтарова Ф.Ш. «Роль индивидуальных занятий в профессиональной подготовке музыкантов».В сборник «XXI аср – интеллектуал салохият асри» ( республика илмий-методик мақолалар тўплами.5-қисм,Т.,2017

Мелькумова Э.И. «Инновационные образовательные процессы в Высшей школе» .InfoCom.uz.

«Интерактивные технологии в развитии профессионального образования на современном этапе».Россия.Белград.Июнь 2017

Ахунджанова Н.А. «О специфике одночастной формы в творчестве композиторов Узбекистана» //  “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” (Республика илмий-методик мақолалар тўплами), 6-қисм, Т., 2017.6-9 стр.

Давыдова Т.Ю. “Simfoniya” журнал «Гулистон», Т., 2016, №4 (б.29)

 • “Симфоническое творчество композиторов Узбекистана на рубеже столетий (XX-XXI вв.): подводя итоги” // XXI аср – интеллектуал салоҳият асри (Республика илмий-методик мақолалар тўплами. 3-қисм), Т., 2017. 208-212 б.

Хашимова Н.А.  “Санъат оламида олтин кесимнинг аҳамияти” // “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” (Республика илмий-методик мақолалар тўплами), 6-қисм, Т., 2017.3-6 б.

 

Махмудова С.М. «Вокал куйда ўзбек нутқ охангининг ритмо-синтаксисис қонуниятларининг ифодаланишининг баъзи масалалари” // “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” (Республика илмий-методик мақолалар тўплами), 3-қисм, Т., 2017

“И.Стравинский ижодининг сўнгги даврига бир назар” // “XXI аср – интеллектуал салоҳият асри” (Республика илмий-методик мақолалар тўплами), 5-қисм, Т., 2017

 

 

Раджабова М.А. «Изучение древности – как важнейшее направление в музыкознании» -Проблемы современной науки и образования №5(87).- Moskow 2017

«О проблеме формообразования в произведениях композиторов Узбекистана».- “European Journal of Arts” №1.- Viеnna – 2017

Мирталипова И.М. “Oriental microchromatics and its role in the creativeness of the Uzbekistan composers” Австриянинг “European Journal of Arts” журналининг 2017 й.1-сони.

 

2016

Мухтарова Ф.Ш.

 1. Мусиқа санъати йуналишида профессионал кадрлар тайерлаш, янги технологиялар ва ижрочилик омиллари. Т., 2016.
 2. «К вопросу о понятии фуга»// Узлуксиз таълим тизимида таълим-тарбия жараени самарадорлигини ошириш масалалари. II қ., Т. 2016.
 3. Использование инновационных педагогических технологий в лекционных занятиях музыкально-теоретических курсов  консерватории  //  Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. IV вып.,  Т. 2016

Мелькумова Э.И. – «Приоритет – информационная культура личности» .InfoCom.uz, 1915, №8

«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональном образовании» InfoCom.uz, 1916, №5

«Модернизация профессионального образования посредством внедрения современных педагогических технологий».

Давыдова Т.Ю. «Икрам Акбаров и узбекская симфоническая музыка»    //“Халқ чолғулари ижрочилигида ёшлар фаоллигини ошириш масалалари” мавзуидаги республика илмий – амалий анжуманининг мақолалар тўплами. Т., 2016, 203 бет

Нам Н.А. «Фортепианный цикл Н.Гиясова «Узоры»//Узлуксиз таълим тизимида таълим-тарбия жараёни самарадорлигини ошириш масалалари» (Республика илмий-методик маколалар туплами) II кисм, Т., 2016, стр.46-55

Махмудова С.М. -“М.Бафоев Ал-Фарғоний операсида нутқ жанрларини ифодаланиши” (Гармонично развитье поколение-условие стабильного развитье республики Узбекистан, сб. статей) вып.9. Т. 2016 й

“Шеърий матнни куйга солишнинг асосий тамойиллари” XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами. Т.; 2016й

Турсунова Р.А. «Мусиқий-тарихий фанлар кесимида тарихий сиймолар” // Монография. Ўзбекистон замонавий санъатшуносликнинг долзарб муаммолари. 1-боб (1.4). Тарихий санъатшунослик муаммолари. Т.; 2016й., 18-21бетлар.

“Анвар Эргашев ижодида “Соната-поэма” жанри талқини” //

XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами. Т.; 2016й., 91-95бетлар.

Абзалова Д.А.

 1. “A view to history of ethnosolfegio in Uzbekistan”// European Journal of Arts №3.- Viеnna – 2016.
 2. Ҳорижда этносольфеджионинг тарихи ва назарияси // “Халқ чолғулари ижрочилигида ёшлар фаоллигини ошириш масалалари” мавзуидаги республика илмий – амалий анжуманининг мақолалар тўплами. Т., 2016, 203 бет

Лутфуллаева Ш.И. “Мумтоз шеъриятида риторик унсурлар”//Ҳалқ чолғулари ижрочилигида ёшлар фаоллигини ошириш масалалари//Т.2016 (чоп этилди).

“Мусиқий таълимнинг ўрни”//Ўрта махсус мусиқа ва санъат таълим тизимининг амалий ва услубий вазифалари//Т.2016 (чоп этилди).

 

Ибрагимова Ш.Э. “Сирил Скотт фортепиано услубининг хусусиятлари (фортепиано учун асарлар тўпламининг таҳлили бўйича)”  –“Гулистон” журналининг нашрига берилган.

Хашимова Н.А. 

 1. “Мусиқада кўзгусимон симметриянинг қўлланилиши” //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,213-216 б.
 2. “Симметрия – эстетик категория сифатида”// XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,244-247 б.

Мирталипова И.М.

 1. “Д.Саидаминова “дўстлар хотирасига” асарида микрохроматик воситалар ва полифония тамойилининг аҳамияти хусусида” //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,227-230 б.
 2. “ К.Южак : “Полифоник тафаккурнинг табиати ва ХХ аср полифониясининг ўзига хос хусусиятлари” //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,242-244 б.

Ахунджанова Н.А. «К проблеме изучения малых форм в творчестве композиторов Узбекистана» //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,216-220 стр.

 

Раджабова М.А. «Гармония тарихини ўрганиш доирасидаги баъзи тарихий ва назарий маълумотлар» //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,238-241 б.

 

Дўсматов Ҳ.

 1. “Фортепиано мусиқаси ривожланишида “сонористика”нинг тутган ўрни” //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,220-223 б.
 2. “Замонавий композиторликка оид баъзи бир тушунчалар. Соноризм” //XXI аср-интеллектуал салоҳият асри. Республика илмий-методик мақолалар тўплами.2-қисм. Т.; 2016й.,236-238 б.

2015

Абзалова Д.А. Этносольфеджионинг айрим масалалари // “Илм-фан тараққиётининг долзарб муаммолари” номли илмий-методик мақолалар тўплами. Т., 2015, 152 бет.

 

2014

Азимова А.Н. Монодия назариясининг айрим услубий масалалари. // “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014.

Мухтарова Ф.Ш. Деятельность кафедры теории музыки  в период 2002-2012 гг. // “Ижодий чўққилар сари интилиб…” Ўзбекистон давлат консерваториясининг янги бинодаги 10 йиллик фаолиятига бағишланади.- Т.2014.

“Использование современных технологий в курсе полифонии”// “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014.

Матякубова С.К. «Научно-практическое освоение макомов в курсах музыкально-теоретических дисциплин» // “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014.,112-114 б.

Нам Н.А.  «Интертекстуальный метод подхода к анализу музыкальных произведений композиторов Узбекистана» // Материалы международной научно-практической конференции «Музыкальное образование ХХI века: проблемы и решения». Ташкент, 2014, том 2, стр.197-201

«Инновационный подход к изучению процессов взаимодействия композиторского творчества и традиционного искусства» // Сборник научно-методических статей «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития республики Узбекистан». (Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т.Н.Кары-Ниязова) Ташкент, 2014, выпуск 8, стр.159-163

Махмудова С.М. .“Опера жанри тадқиқотчилари рисолаларида диалогик нутқ масаласи”. //Ўзгарувчан сиёсий- маданий муҳитда мусиқа ва мусиқачиларнинг ўрни. Йилнома -2013.Т. 2014. 109- бет

Мартиросова Ж.А. “Музыкальная критика и журналистика: от теории к публикации в СМИ” “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 2 жилд, Т.2014.

Абзалова Д. Этносольфеджионинг айрим масалалари. // Ўзгарувчан сиёсий- маданий муҳитда мусиқа ва мусиқачиларнинг ўрни. Йилнома -2013.Т. 2014, 118- бет.

Бердиханова Ш.Н. Некоторые аспекты ритмообразования в каракалпакских лирических песнях. // Ўзгарувчан сиёсий- маданий муҳитда мусиқа ва мусиқачиларнинг ўрни. Йилнома -2013.Т. 2014, 112- бет.

Мухсинова Н.И. “Бафоевнинг “Буюк Ипак Йўли” поэмасида модал ладлар.” // Ўзгарувчан сиёсий- маданий муҳитда мусиқа ва мусиқачиларнинг ўрни. Йилнома -2013.Т. 2014, 121-бет

Султанбаева Н.Р. 1.“Замонавий Ўзбекистон композиторларининг ижодида миллий анъаналарнинг инъикоси”. // Ўзгарувчан сиёсий- маданий муҳитда мусиқа ва мусиқачиларнинг ўрни. Йилнома -2013.Т. 2014, 105- бет.

 1. “Замонавий мусиқада полифониянинг янги тенденциялари” // “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014.

Дусматов Х. “Сонористика ва унинг фортепиано мусиқаси ривожланишидаги тутган ўрни” // “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014.

Радман Р. « Некоторые аспекты изучения симфонической увертюры в курсе музыкальной литературы зарубежных стран» // “ХХI аср мусиқа таълими: муаммо ва ечимлар” мавзуидаги халқаро  илмий-амалий конференция материаллари 1 жилд, Т.2014., 121-124 стр.

2013

Хошимова Н.А. Товушқаторлар тузилишида симметрияни аҳамияти.//Йилнома.2013. Мустақил Ўзбекистон санъати халқаро маданиятлар чорраҳасида.Т. 2013, 49-55 бетлар.

Миртолипова И.М. Микрохроматикага оид мусиқий безаклар хусусида.// Йилнома 2013. Мустақил Ўзбекистон санъати халқаро маданиятлар чорраҳасида.Т. 2013, 44-48

Раджабова М.А. “Комментарии Беляева к трактату А.Джами” ГУУз.Т.2013.

2010

Матякубова С.К.

 1. «О некоторых общих чертах циклического структурирования»// «ХХ-ХХ1 асрларда бадиий-ижодий жараён» мавзуидаги республика илмий-амалий конференция материаллари (6-7 май 2009 йил)».Т.2010.,73-78 стр.
 2. «О риторической диспозиции в музыке Барокко» // «Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг ахамияти». Йилнома-2010.Т.2010.,62-68 стр.

Махмудова С.М.

 1. “Ўзбек вокал мусиқасида интонема ва риторикани қўлланилишини баъзи масалалари” »// «ХХ-ХХ1 асрларда бадиий-ижодий жараён» мавзуидаги республика илмий-амалий конференция материаллари (6-7 май 2009 йил)».Т.2010.,78-82 б.
 2. “Композитор М.Бафоевнинг “Нажотия” номли туркумли вокал асарида нутқ оҳанги ва шеърий матнни куйга солиш усуллар таҳлили” // «Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг ахамияти». Йилнома-2010.Т.2010.,72-78 б.

Нам Н.А.  «Фортепианный цикл Н.Гиясова «Узоры» // «Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг ахамияти». Йилнома-2010.Т.2010.,16-23 стр.

Глинский В.Б. « Об использовании С.Абсалямовым полифонии в кантате « из дневника Инесс Де Ла Круус»» // «Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг ахамияти». Йилнома-2010.Т.2010.,40-46 стр.

Мальмберг И.С. « Прелюдия и фуга Тулкуна Курбанова» на бейт Ахмада Яссави для смешанного хора с симфоническим оркестром» // «Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг ахамияти». Йилнома-2010.Т.2010.,49-62 стр.

2009

   Глинский В.Б. « Полифония в кантатно-ораториальном творчестве композиторов Узбекистана»//  «Ўзбекистон – мусиқа маданияти ривожи ва Тошкент.Йилнома-2009.Т.2009., 204-208 стр.//.

Мухтарова Ф.Ш. «К вопросу изучения тематизма и формы в произведениях композиторов Узбекистана в курсах «Анализ музыкальных произведений» и «Полифония» »//  «Ўзбекистон – мусиқа маданияти ривожи ва Тошкент.Йилнома-2009.Т.2009., 195-199 стр.//.

Матякубова С.К. «О цикличности в Занг-бози» //  «Ўзбекистон – мусиқа маданияти ривожи ва Тошкент.Йилнома-2009.Т.2009., 292-303 стр.//.

Бекниязова Ш.И. (Лутфуллаева)Мусиқий-риторик фигуралар хусусида” //  «Ўзбекистон – мусиқа маданияти ривожи ва Тошкент.Йилнома-2009.Т.2009., 149-156 б.//.

2008

Мухтарова Ф.Ш. «Значение музыкально-теоретических дисциплин для студентов исполнительских факультетов консерватории»// «Мусиқа санъати ва замонавийлик. Музыкальное искусство и современность.Ўзбекистон давлат консерваторияси илмий-амалий конференцияси материаллари (2007 йил, май).Т.2008.,11-14 стр.//.

Глинский В.Б. « Об использовании полифонических приёмов и форм в произведении Т.У.Курбанова «Пять пьес» для духовых ансамблей и литавр» // «Мусиқа санъати ва замонавийлик. Музыкальное искусство и современность.Ўзбекистон давлат консерваторияси илмий-амалий конференцияси материаллари (2007 йил, май).Т.2008.,105-113 стр.//.

Хошимова Н.А. “Мусиқада симметрия ва асимметриянинг аҳамияти” // «Мусиқа санъати ва замонавийлик. Музыкальное искусство и современность.Ўзбекистон давлат консерваторияси илмий-амалий конференцияси материаллари (2007 йил, май).Т.2008.,164-169 б.//.

Махмудова С.М. “Ўзбек тилидаги айрим қонуниятларнинг вокал мусиқада акс этилиши” // «Мусиқа санъати ва замонавийлик. Музыкальное искусство и современность.Ўзбекистон давлат консерваторияси илмий-амалий конференцияси материаллари (2007 йил, май).Т.2008.,177-180 б.//.

2007

Мухтарова Ф.Ш. «К вопросу преемственности изучения музыкально теоретических дисциплин и их роли в воспитании музыканта» //”Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари.Вопросы музыкального исполнительства и педагогики.№5.Т.,2007.,125-135 стр.

Хошимова Н.А. “Ўзбек халқ мусиқасида симметрия” //”Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари.Вопросы музыкального исполнительства и педагогики.№5.Т.,2007.,13-25 б.

 

O‘quv-uslubiy ishlar ro‘yxati

2016

Azimova A.N., Bahtiyorova N.F. “Solfedjio” 1-sinf.T.2016

Muhtarova F.Sh., Sutanbayeva N. “Solfedjio” 3-sinf.T.2016

Azimova A.N., Badelova Z.M. “Solfedjio” 4-sinf.T.2016

Azimova A.N., Turg`unbayeva M.E. “Solfedjio” 5-sinf.T.2016

2015

Азимова А.Н., Ибрагимова Ш.Э. Ўзбекистон композиторлари ижодиётида аккордлар таркиби. Т.,2015.

Матёқубова С. Мақом  сольфеджиоси. Т., 2015

Мирталипова И.М. Ўзбекистон композиторлари ижодиётида микрохроматика. Т.,2015.

Дўсматов Ҳ.Ҳ. Ўзбекистон композиторлари ижодиётида сонорика. Т.,2015.

2013

Матёқубова С. Мақом  сольфеджиоси. Т., 2013

2011

 Матёқубова С. Барокко. Стилевые проявления в искусстве. Т.,2011

Матёқубова С. Мақом ритмлари. Т.,2011.

 2009

Мухтарова Ф.Ш. Polifoniya. Т., 2009

Азимова А.Н. Музыкальный традиционный язык узбекского, каракалпакского и уйгурского народов. Т.,2009.

Матёқубова С. Сольфеджио дарсларида ритм машқлар.  Т.,2009.

2008

Азимова А.Н., Ибрагимова Ш.Э. Замонавий гармония. Т., 2008.

 2007

 Мальмберг И., Хасанов А. Модальность в курсе преподавания гармонии и ее претворение на основе узбекской монодии. Т.,2007.

Габитова А. Минимализм в музыке. Т.,2007

2004

Глинский В.Б. Полифония Хрестоматия по полифоническому анализу. Т.,2004

Азимова А.Н. Гармония /Назарий курс/ Т.,2004.

Kafedraning ilmiy yo‘nalishi

 • Zamonaviy kompozitorlik ijodining nazariy muammolari (garmoniya, polifoniya, shakl, janrlar va uslublar)
 • O`zbekistonda kompozitorlar ijodida zamonaviy vositalar va yozuv texnikasi
 • Monodiyaning nazariy asoslari
 • Oliy – o`rta maxsus kollej va akademik litseylari hamda BMS maktablari uchun o`quv uslubiy qo`llanmalar tayyorlash
 • Etnosolfedjioning nazariy va amaliy asosini aks ettiruvchi qo`llanmalar yaratish